Σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 καλούνται όλοι οι παραγωγοί που έχουν αιτηθεί στην ΑΕΕ 2014 

την συμμετοχή τους στα Μέτρα 3, 4, 5

Μέτρο 3 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις μοσχίδες αναπαραγωγής»,

Μέτρο 4 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στους τομείς βοείου και μοσχαρίσιου κρέατος για τις θηλάζουσες αγελάδες» καθώς και 

Μέτρο 5 «αντιστάθμιση ειδικών μειονεκτημάτων που θίγουν γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών στον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος»

να προσκομίσουν έως τις 31/1/2015 οι ίδιοι ή μέσω των κατά τόπων Φορέων Α΄ και Β βαθμού στην Περιφερειακή Διεύθυνση και τις Νομαρχιακές Μονάδες του  ΟΠΕΚΕΠΕ τα συμπληρωματικά παραστατικά που απαιτούνται και τα οποία δεν προσκομίστηκαν με την υποβολή της ΑΕΕ (σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 267050/1-6-2010 (ΦΕΚ 754/1-6-10) και 321699/5981/21-08-2008 αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ αντίστοιχα).

Ειδικά για τους αιγοπροβατοτρόφους υπενθυμίζεται ότι εφόσον δεν αναγράφονται όλα τα ενώτια των αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης στο Μέρος Ε΄ «Καταγραφή - Μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης» του νέου τύπου μητρώου εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, θα πρέπει σύμφωνα με την 2714/100947/01.10.2012 Εγκύκλιο της Δ/νσης ΚΑΦΕ,

τα παλαιού τύπου μητρώα εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, για το έτος 2013 να είναι  συμπληρωμένα με τις μειώσεις των ιστορικών ζώων, ώστε να προκύπτει μόνο ο αριθμός των ιστορικών ζώων που βρίσκονται στην εκμετάλλευση του παραγωγού στις 31/12/2014 και

στα νέα μητρώα εκμετάλλευσης να αναγράφονται τα ενώτια των αιγοπροβάτων που έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/2009 στο Μέρος Ε΄ «Καταγραφή - Μεταβολές ζωικού πληθυσμού με ατομικό κωδικό αριθμό σήμανσης»,

Επισημαίνεται ότι όσοι παραγωγοί διατηρούν μόνο τα «νέου» τύπου μητρώα και έχουν στο μέρος Ε΄ καταχωρίσει το σύνολο του ζωικού πληθυσμού αναλυτικά, δεν απαιτείται να προσκομίσουν και το «παλαιού τύπου» μητρώο.

Τα παραστατικά που έχουν ήδη προσκομιστεί στους Φορείς Α΄ και Β ΄ βαθμού για την λήψη της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2014 δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου. 

Αιτήσεις αναγνώρισης ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων ή/και φυσικών περιστάσεων μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά στοιχειοθέτησης θα πρέπει επίσης να έχουν κατατεθεί το αργότερο έως 20/02/2015 και εντός των προβλεπόμενων στην 32314/18-03-2014 Εγκύκλιο – Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΟΣ 2014 του ΟΠΕΚΕΠΕ προθεσμιών κατά περίπτωση.  

Αναλυτικές οδηγίες περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr