Στη διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας των πεπραγμένων της  προχωρά η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγιάς, στο πλαίσιο της τήρησης των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2015 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Θα πραγματοποιηθεί δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, στις 19:00 (7:00μ.μ.), με σκοπό την παρουσίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.
Με δεδομένο ότι πρόκειται για την κορυφαία συμμετοχική διαδικασία στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης, η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.