Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα«DVCI - Ενδοοικογενειακή Βία-Συντονισμός της στρατηγικής παρέμβασης» που έχει στόχονα ενισχύσει τις δεξιότητες των επαγγελματιών και των φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα παρέμβασης και συντονισμού δράσεων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπονται τα εξής:

- Έρευνα για εκτίμηση του προφίλ των γνώσεων και ικανοτήτων των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,

- Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσηςγια την ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των συντονιστών των στρατηγικών παρεμβάσεων, και

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Στην παρούσα φάση, έχει ολοκληρωθεί η έρευνα σχετικά με το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στις δράσεις για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Ισπανία και Ελλάδα) που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στη δεύτερη διακρατική συνάντηση του προγράμματος, η οποία διοργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη.

Την τρέχουσα περίοδο,αναπτύσσεται το εκπαιδευτικό υλικό για την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών και τον Νοέμβριο θα οργανωθούν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Όσοι δραστηριοποιούνται σε φορείςπαρεμβάσεων κατά της ενδοοικογενειακής βίας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και/ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσειςή να ενημερώνονται για την πορεία του προγράμματος,παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email:euprojects@dimitra.gr.