Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί το διοικητικό προσωπικό να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας. Συνέπεια αυτού είναι η αυξανόμενη ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων του.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EUPA_NEXT: Επικύρωση της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης: η περίπτωση του προσωπικού διοίκησης» έχει ως κύριο στόχο την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω της εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εταίροι από έξι χώρες(Γερμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Γαλλία Κύπρος και Ελλάδα), ένας εκ των οποίων είναι και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στις 29 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η έκτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος στη Λευκωσία (Κύπρος), στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τον «Οδηγό του Εκπαιδευτή» για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.
Ενώ στις 28 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελικό συνέδριο του προγράμματος κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις στοντομέα του διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τα στελέχη, για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το πρότυπο ISO 17024 μέσω του οποίου το διοικητικό προσωπικό μπορεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες του.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.: 2410554026,email: euprojects@dimitra.gr, www.dimitra.gr.http://qa-adhd.uni-sofia.bg/en/news