Επικυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Κιλελέρ για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας), το οποίο θα καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών της περιοχής.
Συνολικά θα προσληφθούν δύο (2) εργάτες καθαριότητας (ΥΕ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου Κιλελέρ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα ημερών ξεκινώντας από αύριο Παρασκευή μέχρι και τις 16 Αυγούστου…
Τ.Π.