Η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί στο HOTEL Divani αύριο 19 Οκτωβρίου. H διαδικασία θα ξεκινήσει στις 10.00 με εκτιμώμενη λήξη της συνεδρίασης στις 14.30 μ.μ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνεδρίασης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Έναρξη Συνεδρίασης

2. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

3. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης

4. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 2014-2020

1. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (πορεία εφαρμογής εξειδίκευσης – πρόοδος

υλοποίησης Προγράμματος). Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης.

2. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση – ενημέρωση για τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα

κριτήρια επιλογής των νέων δράσεων.

3. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

4. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης

του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020.

5. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.

6. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 –

2020.

7. Ενημέρωση για θέματα Κρατικών ενισχύσεων.

8. Ενημέρωση για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του

ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020.

9. Άλλα θέματα

ΙΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΙV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ