Εννέα είναι οι κενές θέσεις συμβολαιογράφων στη Λάρισα, που θα πληρωθούν μέσω διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης στις 22-10-2018 (ημερομηνία έναρξης του ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές). Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 17-10-2018.
Ο διαγωνισμός διενεργείται στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους εγγεγραμμένους σε Δικηγορικό Σύλλογο, που υπάγεται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης. Όσοι υπάγονται σε δικηγορικούς συλλόγους άλλων Εφετείων της χώρας, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Εφετείου Αθηνών.
Οι επιθυμούντες τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα έναρξης αυτού, οφείλουν να υποβάλουν στον γραμματέα της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής στην έδρα του Εφετείου αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, την οποία μπορούν να αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www.ministryofjustice.gr
Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθορισθεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων   (www.ministryofjustice.gr).