Την πρόσληψη 25 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Λαρισαίων. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2 μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (21 θέσεις) και υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (4 θέσεις) .

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:   

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου(Εκσκαφέας –Φορτωτής) (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Μηχανημάτων (2 θέσεις)

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1 θέση)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου-Εκσκαφέας (1 θέση)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου (καλαθοφόρου) (1 θέση)

ΔΕ Ηλεκτρολόγων (5 θέσεις)

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (2 θέσεις)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου Αυτοκινούμενος Αεροσυμπιεστής –Κομπρεσέρ (1 θέση)

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου-Φορτωτής (1 θέση)

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (1 θέση)

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών(αυτοκινήτων) (2 θέσεις)

ΔΕ Λιπαντών (1 θέση)

ΔΕ Τορναδόρων(Πρακτικών Μηχανικών) (1 θέση)

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (1 θέση)

ΥΕ Εργατών (περισυλλογής αδέσποτων ζώων) (1 θέση)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κυνοκομείου (1 θέση)

ΥΕ Φυλάκων (2 θέσεις)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.

workenter.gr