Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού 10 ατόµων, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος «Γεωργικές Προειδοποιήσεις Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας της βαµβακοκαλλιέργειας της Χώρας έτους 2018» µε ανώτερο αριθµό απασχόλησης τα 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο και µέχρι 1000 ευρώ µεικτές αποδοχές για το συνολικό διάστηµα απασχόλησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr