Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 4 άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του τµήµατος Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η. της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήµου Λαρισαίων, οι οποίοι θα απασχοληθούν ανά ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Ειδικότητα: ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα) και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο Δηµοτικό Κατάστηµα στην ακόλουθη δ/νση :Ι. Δραγούµη 1 Τ.Κ. 41222 1ος όροφος , Τµήµα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου κατά τις ώρες 08:00 -14:00 είτε ταχυδροµικώς, από την 20/09/2020 έως και την 24/09/2020.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πληροφορίες µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης και Προσωπικού του Δήµου (τηλ. 2413 500-318, υπεύθυνη: Ε. Ανδρέου) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr