Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο Ν. Λάρισας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων ,µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα. Οι θέσεις είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Τυρνάβου

Τύρναβος Ν.Λάρισας

ΔΕ Οδηγών

Απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

1

102

Δήμος Τυρνάβου

Τύρναβος Ν.Λάρισας

ΔΕ Οδηγών

Απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

4

103

Δήμος Τυρνάβου

Τύρναβος Ν.Λάρισας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σαρώθρου)

8 μήνες

1

104

Δήμος Τυρνάβου

Τύρναβος

Ν.Λάρισας

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών απορριμματοφόρων)

8 μήνες

17