Στην κάλυψη μιας (1) θέσης Αρχαιολόγου (ΠΕ) προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Ειδικότερα γνωστοποιείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 5 «Εργασίες Αρχαιολογίας» στο πλαίσιο του έργου «Έργα αποχέτευσης ακάθαρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Νίκαιας Δήμου Κιλελέρ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 8-01-2020 ημερομηνία λήξης του υποέργου ,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr