Έναν δημοσιογράφο για την στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων θα προσλάβει η Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική γνωστοποίηση:

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας.

Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία  που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

Ο Δημοσιογράφος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα  των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση  του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.

Ο Δημοσιογράφος προσλαμβάνεται με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η θητεία του Δημοσιογράφου διαρκεί όσο η θητεία του Περιφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται αζημίως για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με απόφαση του Περιφερειάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας –Τμήμα Γραμματείας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 1.58) εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών 

(Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης  του τίτλου ως ισότιμου   της ημεδαπής)  

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της  Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει ειδίκευση ή αξιόλογη  επαγγελματική εμπειρία στον τομέα που πρόκειται να απασχοληθεί.

4. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.

5. Βιογραφικό Σημείωμα 

6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματος διορισμού  και περί μη κατοχής άλλης θέσης  και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (χορηγείται από την υπηρεσία).