Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου στις 7.00΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Αποδοχή τρόπου χρηματοδότησης και έγκριση για σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016».

Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2017.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2017.

Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης του Δήμου Τυρνάβου στο ΣτΕ.

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017. (αριθ. 25/40703/16.12.2016 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.)

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου στο Δήμο Τυρνάβου.

Έγκριση ή μη λύσης μισθωτικής σχέσης μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και του κ. Κιτσούλη Ιωάννη.