Στις 16 ∆εκεµβρίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 µ.µ. ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας µε τα παρακάτω θέµατα:

Α) Επερώτηση «Θεσσαλία η Γη µας » 1. Αναστήλωση Αρχαίου Θεάτρου Φθιωτιδων – Θηβών

Β) Θέµα Συζήτησης προ Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Συνεδρίασης: 1. Προβλήµατα στη λειτουργία του ΕΛΓΑ - Πρόταση Απόφασης.

Γ) Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 19ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2ο : Π∆Ε ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης. ΘΕΜΑ

3ο : Μεταβίβαση αρµοδιότητας στην Οικονοµική Επιτροπή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποέργων στους ενάριθµους 2016ΕΠ51700000 , 2016ΕΠ51700001, 2016ΕΠ51700002 και εξουσιοδότηση οικονοµικής επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 9-12-2016 Αρ. πρωτ. Οικ: 1322 2 ΘΕΜΑ

5ο : Έγκριση προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Παιδής Αθανάσιος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης ΘΕΜΑ 6ο : ∆ιορισµός υπαλλήλων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, βάσει των αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/470/24553/18-10-2014 (ΦΕΚ 2896/Β΄/29-10-2014) & ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.Κ./82/20966/1-9-2106 (ΦΕΚ 2981/Β΄/16-9-2016) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, περί κατανοµής προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2014 και 2016 αντίστοιχα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση πενταµελούς επιτροπής του άρθρου 8, παρ. 3, Νόµου 4386/2016 «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 8ο : Παράταση παραχώρησης χρήσης µηχανηµάτων έργων της ∆ιεύθυνσής µας σε ∆ήµους των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη ∆ωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 9ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση και εκσυγχρονισµό της µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ Α.Ε.”, στη θέση “Όρµος Λαδικού” στις Νηες της ∆.Κ. Σούρπης του ∆ήµου Αλµυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.

ΘΕΜΑ 10ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε ονοµασία και κωδικό θέσης «ΛΙΟΠΡΑΣΟ Χ 1404419» της εταιρίας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, εγκατεστηµένου επί του υψώµατος “Κουκουρουφλιά” πλησίον του οικσµού Λιόπρασου, της ∆Ε Παλαιοκάστρου του ∆ήµου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.