Έργα ύψους 18,1 εκ. ευρώ υποβλήθηκαν χθες ηλεκτρονικά, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 για το Νομό Λάρισας, που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ.  Α.Ε».

Ο Πρόεδρος της «Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε» Λευτέρης Φουρκιώτης σε δήλωσή του τόνισε ότι: «Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκ μέρους των επενδυτών ιδιωτικού χαρακτήρα και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση 74 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 18,1 εκ. ευρώ, οι οποίες αιτούνται δημόσια δαπάνη 9,9 εκ. ευρώ.

Το ποσό αυτό υπερκαλύπτει κατά 244% την προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη, που ανέρχεται στα 4 εκ ευρώ. Επόμενος στόχος είναι να εξευρεθούν επιπλέον πόροι για να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τη στρατηγική του προγράμματος LEADER/CLLD Νομού Λάρισας.

Είμαστε δίπλα στους επενδυτές, συνοδοιπόροι στις επενδυτικές τους σκέψεις, και τους ενθαρρύνουμε για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δίνουν αναπτυξιακή πνοή στον τόπο».

Η Διευθυντής - Συντονιστής της Ομάδας Τοπικής Δράσης της Α.Ε.ΝΟ.Λ Α.Ε κα. Σεβαστή Μπασδέκη σε δήλωσή της σημειώνει ότι: «Η μορφή του ενδιαφέροντος, όπως εκδηλώθηκε, δικαιώνει την στρατηγική επιλογή της  Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε. να κατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του τοπικού προγράμματος στον τομέα της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Οι υποδράσεις 19.2.2.2 & 19.2.3.1, με προϋπολογισμό το 41,22% της προκηρυχθείσας δημόσιας δαπάνης, συγκέντρωσαν πάνω από το 50% του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης των υποβληθεισών προτάσεων. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα ξεκινήσει άμεσα, ώστε τους επόμενους μήνες να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης».

Συγκεκριμένα ανά κατηγορία:

•    στη μεταποίηση αγροτικής παραγωγής (19.2.3.1 και 19.2.2.2), υποβλήθηκαν 34 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 5,4 εκ. ευρώ,

•    στην ενίσχυση επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού (19.2.2.3 και 19.2.3.3), υποβλήθηκαν 24 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 3,2 εκ. ευρώ,

•    στην ενίσχυση των μικρών βιοτεχνιών (19.2.2.4 και 19.2.3.4), υποβλήθηκαν 3 προτάσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 0,4 εκ. ευρώ,

•    στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (19.2.2.5 και 19.2.3.5), υποβλήθηκε 9 προτάσεις  με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 0,7 εκ ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΔΡΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟ-ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

3

59.780.00

 

 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

6

745.439.13

 

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

18

2.090.401,90

 

 

100%

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

2

87.906,43

 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

3

120.184,20

 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλει-τουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

95.267,80

 

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

28

4.615.668,23

 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

6

1.129.466,44

 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

329.991,63

 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

6

614.627,09

 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

0

0,00

 

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

0

0,00

 

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

0

0,00

 

Κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της απότελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης των γεωργικών τοπίων.

0

0,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

74

9.888.732,85