Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Erasmus+/ Δράση ΚΑ1 – Κινητικότητα για σκοπούς επιμόρφωσης, μέσω της κοινοπραξίας των δημοτικών σχολείων της 1οΔημοτικό ΣχολείοΤυρνάβου, 4οΔημοτικό Σχολείο Τυρνάβου και 3οΔημοτικό Σχολείο Αμπελώνα,υλοποιεί το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο«F.I.R.E. (FreshIdeasandResourcesinEducation)», με διάρκεια 12 μηνών από 01.09.2017 έως 31.08.2018.
Το σχέδιο προέκυψε από τη μελέτη σχετικού ερωτηματολογίου, το οποίο κατέγραψε προτεραιότητες εκπαιδευτικών και αφορά την ανάγκη δημιουργίας στα σχολεία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα ανταποκρίνεται τόσο στις ιδιαιτερότητες των μαθητών όσο και στα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τη νομαδικότητα, τη μετανάστευση και την προσφυγική κρίση στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τα σχολεία της κοινοπραξίας καλούνται να δημιουργήσουν έναν πρωτότυπο πρόγραμμα για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών χρησιμοποιώντας πρωτοποριακές, συνεργατικές μεθόδους, επικεντρώνοντας στην αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, της περιθωριοποίησης και της χαμηλής επίδοσης,κυρίως των πληθυσμών των μεταναστών, των προσφύγων και των Ρομά, παράλληλα με τη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου σχολείων, ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές των σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, όπου τα σχολεία της κοινοπραξίας θα λειτουργήσουν πιλοτικά και πολλαπλασιαστικά για τα υπόλοιπα σχολεία της Διεύθυνσης.
Στόχος του F.I.R.E. είναι η κατάρτιση ενός πρωτότυπου σχεδίου συνεργατικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων, την κατανόηση και εφαρμογή των βασικών αρχών της συναισθηματικής νοημοσύνης με την αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών και μέσα από την απόκτηση διεθνούς εμπειρίας, αντικείμενα πάνω στα οποία οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο παρόν σχέδιο θα επιμορφωθούν και θα υλοποιήσουν, βελτιώνοντας το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό προφίλ τους.
Τα σχολεία της κοινοπραξίας και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν τη διαφορετική εμπειρία τους και τις αναλύσεις τους στην παρεχόμενη ενδοσχολική επιμόρφωση ώστε να εξελιχθεί σε μια δυναμική, διαδραστική και συνεργατική διαδικασία που θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, η ευθύνη των οποίων δεν θα είναι υπόθεση αποκλειστικά "ειδικών", αλλά θα διαμοιράζεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.
Προσδοκία όλων είναι η απόκτηση διεθνούς εμπειρίας στο στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων, με επίκεντρο το μαθητή, τις ικανότητες και δεξιότητές του και στόχευση στην αύξηση της εμπιστοσύνης  εκπαιδευτικών και μαθητών στον εαυτό τους.
Ήδη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετακινήθηκαν στη Σικελία και συμμετείχαν σε κύκλο μαθημάτων με τίτλο: «InformationandCommunicationTechnologyskillsForEducators» το οποίο διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “ShipConLimassolLtd”.
Ειδικότερα,οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο και εξοικειώθηκαν πρακτικά  με εφαρμογές  των Νέων Τεχνολογιών και τη χρήση τους στη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, μετά τη μελέτη περιπτώσεων και παραδειγμάτων εφαρμογής των μοντέλων μάθησης BlendedLearning(Μικτή Μάθηση) και SOLE (SelfOrganisedLearningEnvironments, Αυτό-Οργανωμένα Μαθησιακά Περιβάλλοντα), οι εκπαιδευτικοίδιδάχθηκαν τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενσωματώσουν , το internet, ταSocial Μedia, το Googleclassroomκαι το Gamification στη διδασκαλία τους μέσα στην τάξη. Επίσης σχεδίασαν και υλοποίησαν σχέδια μαθημάτων χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλείαόπως το Kahootκαι το Mindomo, τα οποία και παρουσίασαν στους συμμετέχοντες συναδέλφους τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.
Η καθημερινή τους επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικούς από ευρωπαϊκές χώρες διαφορετικής εκπαιδευτικής κουλτούρας, όπως ηΣουηδία καιη Ιρλανδία, έθεσε τις βάσεις για την ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών και  μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ των σχολείων.