Την κατανομή τριακοσίων εβδομήντα δύο (372) συνολικά υπαλλήλων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και σε Νομικά Πρόσωπα αυτών, για το τρέχον έτος, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Πρόκειται για τους τελευταίους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ που τοποθετούνται σε φορείς της Αυτοδιοίκησης οι οποίοι παρέμεναν σε εκκρεμότητα από τους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ (από το 2010). Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και τους δήμους του νομού τοποθετούνται 7 υπάλληλοι.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας κατανέμονται έξι(6) υπάλληλοι:  ΠΕ Μηχανικών (Χημικών Μηχανικών)1, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων Μηχανικών) 1, ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 2, ΠΕ Περιβάλλοντος 1, ΤΕ Μηχανικών (Τοπογράφων)1 και στο Δήμο Τεμπών ένας (1) : ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου (1)
Σύμφωνα με το υπουργείο όλες οι εκκρεμότητες των κατανομών των διοριστέων από το ΑΣΕΠ μετά το 2008 που παρέλαβε η κυβέρνηση έχουν κλείσει πια σε ποσοστό 95%...
Τ.Π.