Την πρόσληψη ενός οδηγού εκσκαφέα με οχτάμηνη σύμβαση προκήρυξε ο Δήμος Τεμπών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ,  Μακρυχώρι Λάρισας, Τ.Κ. 40006, υπόψη  κυρίας Δήμητρας Παπαδημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 24953-50410).