Ο Δήμος Τεμπών με απόφασή του συγκρότησε την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, η οποία έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων τουριστικής προβολής του δήμου. Η θητεία της επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της οικονομικής επιτροπής, ενώ η συμμετοχή σε αυτή είναι εθελοντική και άμισθη.
Τα μέλη της επιτροπής, έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη: Τσεργάς Κωνσταντίνος, Αργυρίου Ιωάννης, Ζαφείρης Κωνσταντίνος, Βουρλιώτης Φάνης,Νάτσης Γεώργιος, Γκεφος Ευθύμιος, Κωσταρέλλου Στέλλα, Ζάρρας Λάμπρος.
Αναπληρωματικά μέλη: Τσάτσαρης Χρήστος, Μπουζέκης Ευθύμιος

tornosnews.gr