Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στις 11.00 π.μ., Στ. Καράσσου 1 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 & 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.
2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.
3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τυρνάβου.