Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός και οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Τεμπών ενημερώνουν ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών για το έτος 2023-2024 θα ξεκινήσει στις 25/05/2023 και θα ολοκληρωθεί στις 23/06/2023.

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται ως εξής:

Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Παιδικός Σταθμός Συκουρίου: 2495051800

Παιδικός Σταθμός Μακρυχωρίου: 2495022252

Δημαρχείο Μακρυχωρίου: 2495350404

Στα νηπιακά τμήματα των Σταθμών γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας 2,5 ετών, μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στο βρεφικό τμήμα γίνονται δεκτά βρέφη από 10 μηνών έως 2,5 ετών.

Τα παραπάνω ηλικιακά όρια θα ισχύουν όχι κατά την ημερομηνία εγγραφής αλλά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εγγραφής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Εγγραφή

Α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Γ) Βεβαίωση εργασίας όταν πρόκειται:

-Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας , Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.

-Ελεύθεροι επαγγελματίες:

-Αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται:

-Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές,

-Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

-Απασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται:

-βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.

Άνεργοι: Βεβαίωση ανεργίας, δελτίο κάρτας ανεργίας.

Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας».

Δ) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Επανεγγραφή

Απαιτούνται:

Α) Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το στοιχείο Β και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.