Υπογράφηκε χθες η σύμβαση για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αναθεώρησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελώνα Δήμου Τυρνάβου», ποσού 49.641,00 € (πλέον ΦΠΑ  24% ), από το Δήμαρχο Τυρνάβου και την ανάδοχο σύμπραξη:
1) Ολ. Γέραγα & Συνεργάτες Ε.Ε. δ.τ. ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ Ε.Ε.,
2) Γεωργούλα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου,
3) Παλαιοχωρίτης Κωνσταντίνος του Αποστόλου,
4) Σγούρας Τριαντάφυλλος του Κυριαζή 
Η Μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο «Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015» και περιλαμβάνει 1. Τοπογραφική Μελέτη, 2. Πολεοδομική Μελέτη μερικής αναθεώρησης σχεδίου, 3. Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, 4. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Σε ένα σημαντικό τμήμα του οικισμού του Αμπελώνα (στην κεντρική περιοχή και στην πρώτη περίμετρο αυτής) ο υφιστάμενος Ρυμοτομικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει Σοβαρά και Δυσεπίλυτα Προβλήματα που σχετίζονται με τα υπάρχοντα  Τοπογραφικά και Πολεοδομικά Υπόβαθρα που χρονολογούνται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, τον ίδιο τον Σχεδιασμό και τέλος την Εφαρμογή του. 
Οριστική και μοναδική λύση στα παραπάνω αποτελεί η  σύνταξη μελέτης με αντικείμενο την μερική Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αμπελώνα  με ψηφιακές και λοιπές σύγχρονες μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του σχεδιασμού, των μεγάλων αναγκών της πόλης, του ολοκληρωμένου Εθνικού Κτηματολογίου και οπωσδήποτε της σημερινής διαμορφωθείσας  κατάστασης των ιδιοκτησιών και των έργων υποδομής.