Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε επιχορηγήσεις ύψους 10.834.194,75 ευρώ σε δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Στο Δήμο Ελασσόνας χορηγείται το ποσό των 332.401,65 ευρώ.