Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών και εδρεύει στην Αθήνα ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του, για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α’), για την εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Το προσωπικό θα προσληφθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Στελέχωση και Λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Λάρισας» της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας» και ΟΠΣ 5000696 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020», με διάρκεια σύμβασης  από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30.11.2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον συνεχισθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου ανωτέρω  Πράξης, προκειμένου για την επιστημονική υποστήριξη του ανωτέρω Υποέργου, του οποίου Δικαιούχος είναι το Κ.Ε.Θ.Ι.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Τόπος Απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

121

Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30.11.2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης εφόσον συνεχισθεί η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου της Πράξης.

1