Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών. Οι εργασίες αφορούν την ανάδειξη στα πλαίσια του υποέργου 11: «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες από την 7 η ΕΒΑ» του έργου: Ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου: Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί», για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών έως 31-12-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.
1 ΠΕ Αρχαιολόγοι
1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β’ Και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής
4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας – Μεζούρλο – Τ.Κ 415 00, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας υπόψιν κου Γκουτσίδη Δημητρίου και κου Γαρόφλου Απόστολου (τηλ. επικοινωνίας: 2413508281-207), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 3- 10-2016 έως 7-10-2016).