Εγκρίθηκαν 419 νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Πολιτισμού μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Σύμφωνα με την κατανομή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας θα καλυφθούν 8 θέσεις.
Αναλυτικά:
- ΠΕ Αρχαιολόγοι (1)
- ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Έργων Τέχνης (1)
- ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (6)
Σχετικά Υποδείγματα παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).