Ορκίστηκε σήμερα στο γραφείο του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού και ανέλαβε υπηρεσία νέα υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προκειμένου να στελεχώσει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών.

Η νέα υπάλληλος είναι επιτυχούσα της Προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.