Η Πειραιώς Factoring πέτυχε μια ακόμα παγκόσμια διάκριση από το Διεθνή Οργανισμό Factors Chain International (FCI),με περισσότερα από 400 μέλη σε 90 χώρες στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, ως Export Factor, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παγκόσμια κατάταξη ανακοινώθηκε στο 51ο Ετήσιο Συνέδριο του Οργανισμού για το 2019 και είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί ψηφίζουν τα μέλη του Οργανισμού που είναι Εταιρείες Factoring από 90 χώρες στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πειραιώς Factoring εξακολουθεί να παραμένει σταθερά στις top 10 εταιρείες παγκοσμίως, αφού και στις δύο προηγούμενες κατατάξεις κατέλαβε την 6η και την 8η θέση αντιστοίχως.\

Η Πειραιώς Factoring πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 12%σε €2,25 δισεκ. το 2018 έναντι €2 δισεκ. το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας το μερίδιό της και κέρδη προ φόρων €11.042 χιλ., αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2017.

Οι κύριες εξελίξεις οι οποίες χαρακτήρισαν την πορεία της Εταιρείας το 2018 είναι οι ακόλουθες:

1.    Διεύρυνση της πελατειακής βάσης της Εταιρείας με παράλληλη αύξηση του μεριδίου αγοράς και διατήρηση των NPL΄s της σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

2.    Προώθηση νέων υβριδικών προϊόντων και παροχή νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών, παράλληλα με αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος καιεπένδυσης σε εξειδικευμένο λογισμικό με στόχο την υποστήριξημεγάλου όγκου εργασιών και νέων προϊόντων σε περιβάλλον υψηλής ασφάλειας.

3.    Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με την μητρική Τράπεζα.